Zasady właściwego użytkowania = Regulamin Ea
Portal EA – eaaaa.info, starynumer.pl , zagubiono-znaleziono.pl , parknazwy.pl 
01.maja.2009

Esencja:
Regulamin w tej formie dotyczy początkowego okresu EA trwającego ok. 1 rok.

Portal EA charakterem jest zbliżony do codziennej gazety, a działania użytkownika do dziennikarza i właściciela małej firmy. Portal EA opiera się na idei wzrostu dorobku ludzkości i ma na celu wesprzeć ten wzrost swoim działaniem w sensie praktycznym i pozytywnym. Budowa EA opiera się na osiągnięciach i dorobku innych i jest nieustannie zmienna.

Zachowuj się wobec użytkowników portalu tak, jak chciałbyś, żeby inni zachowywali się wobec Ciebie.

Pomagaj potrzebującym, poradź w słusznej sprawie, dziel się z innymi, zwracaj uwagę na nieprawidłowości. Buduj EA przez dodawanie, a nie przez kasowanie i rozpoczynanie od nowa. Częściej chwal, rzadziej gań. Poruszaj tematy praktyczne, współczesne i użyteczne – nie pisz za dużo o przeszłości.

Zarabiaj pieniądze na EA, ale nie uzależniaj się od tej formy dochodu całkowicie - EA to wirtualna (umowna) platforma. Nie gwarantujemy nic na pewno - pamiętaj, że inni też chcą zarobić.

Autor umieszczający swój dorobek w portalu EA zgadza się dobrowolnie na użytkowanie jego pracy przez wszystkich korzystających z portalu EA i po za nim w dowolny sposób.

Uwaga: 1 użytkownik (fizyczna osoba) posiada 1 login (jeśli portal ma być praktyczny).

 1. Korzystanie z portalu EA oznacza akceptację regulaminu i wyraża wolę wspierania portalu EA i wszystkich ludzi poprzez osobiste zaangażowanie w rozbudowę serwisu bez roszczeń do praw autorskich, majątkowych i innych z tytułu wkładanej pracy oraz udostępnianych dóbr.

 2. Zgadzając się na warunki użytkowania portalu EA zawarte w regulaminie, użytkownik zobowiązuje się do:

1.  przestrzegania praw autorskich, majątkowych, znaków towarowych, wzorów
użytkowych i przemysłowych właściciela oraz innych osób, a także reagowania na ich uwagi,

2.  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność
i dobra osobiste innych użytkowników.

 1. Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań, aby treści umieszczane przez niego w serwisie były na jak najwyższym poziomie kultury. Zobowiązany jest także zgłaszać administracji serwisu wszelkie naruszenia regulaminu oraz netykiety.

 1. Użytkownik zarejestrowany zgadza się na otrzymywanie listów e-mail w sprawach dotyczących portalu i reklamy.

 2. Właścicielem serwisów opartych o eaaaa.info jest SIP sp.k i Stowarzyszenie POI, która udostępnia platformę EA wszystkim i działa w kierunku realizacji celów statutowych Stowarzyszenia POI.

 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 4. Właściciel serwisu ostrzega o możliwości zniknięcia bezpowrotnie jakichkolwiek danych umieszczonych w serwisie. Jednocześnie właściciel dołoży wszelkich starań aby do utraty danych nie doszło.

 5. Właściciel serwisu nie odpowiada za szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania (szczególnie niewłaściwego) z serwisu.

 6. Jeśli korzystasz z portalu/ platformy EA czynisz to na własną odpowiedzialność.Spis treści zasad właściwego użytkowania EA - szczegóły

1.      Postanowienia ogólne.

2.      Elementy budowy i definicje, terminy użyte w regulaminie.

3.      Zasady rejestracji dla użytkownika portalu EA.

4.      Zasady parkowania Nazw.

5.      Zasady dla Opiekuna Parku Nazw.

6.      Zasady dla nazw, słów i fraz = nazw Parków.

7.      Zasady dla treści stron = Parków

8.      Zasady zarabiania w portalu.

9.      Zasady dla podwykonawców, firm i mediów.

10.  Postanowienia końcowe.

(pozostały tekst opracowano na podstawie istniejących regulaminów Wikipedii, Skype, Allegro i innych - dziękujemy)

1. Postanowienia ogólne zasad właściwego użytkowania:

 • używasz EA na własną odpowiedzialność!

 • EA nie udziela porad fachowych, medycznych, prawnych ani innych,

 • może zdarzyć się, że na EA znajdziesz informacje wprowadzające w błąd.

EA nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Nie udziela też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.

EA jest otwartą do edycji cyfrową przestrzenią służącą do zapisu informacji, co oznacza, że tworzą ją ochotnicy zarówno pracujący indywidualnie, jak i w grupach, którzy rozwijają tym samym wspólny zasób ludzkiej wiedzy. Choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby treść artykułów była kształtowana praktycznie i mogła być konsultowana przez specjalistów, nie jesteśmy w stanie ręczyć za wszystkie.

Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów albo ktokolwiek związany z EA w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się jakiejś niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.

Jeśli grafiki i inne multimedia są udostępniane na indywidualnych licencjach, wskazanych przez autora danego dzieła, przed wykorzystaniem należy zapoznać się z warunkami licencji, na której udostępniony jest dany materiał.

Jeśli potrzebujesz fachowej rady (na przykład, medycznej lub prawnej), skontaktuj się ze specjalistą w danej dziedzinie, który jest upoważniony do udzielenia potrzebnej Ci porady (np. lekarzem, adwokatem).

EA zastrzega sobie prawo do zmiany zasad właściwego użytkowania w dowolnym czasie. Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu trzydziestu (30) dni od publikacji zmodyfikowanej wersji w witrynie internetowej www.eaaaa.info. Użytkowanie portalu EA po zakończeniu tego 30-dniowego okresu będzie oznaczać zaakceptowanie warunków zmodyfikowanych zasad właściwego użytkowania.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą stroną.

 

2. Elementy budowy i terminy

 

 1. EA,  eaaaa.info – główna nazwa i domena portalu EA.

 1. POI, eaaaa.pl Portal Otwartej Informacji, polskojęzyczny portal EA i nazwa domeny.

 1. Użytkownik – osoba korzystająca pasywnie lub aktywnie z zasobów i funkcjonalności portalu EA oraz odwołująca się do istnienia EA, respektująca w ten sposób przepisy tego regulaminu.

 1. Nazwa – słowo, hasło, fraza, zdanie, numer – wszystko to, co można zapisać z klawiatury komputera i opisać. Wiąże się to z utworzeniem strony Parku Nazwy.

 1. Park Nazwy – strona WWW w EA opisująca Nazwę z różnych perspektyw i różnymi metodami (treść, grafika, dźwięk, porady, odnośniki do innych stron, statystyki, oceny, głosowania). Park Nazwy składa się z oddzielnych boxów.

 1. Parkowanie – procedura rejestracji Nazwy, po której zakończeniu użytkownik staje się Opiekunem Parku.

 1. Boxy – elementy funkcjonalne Parku Nazwy zawierające informację w temacie Parku.

 1. Opiekun Parku Nazwy – osoba sprawująca opiekę i nadzór nad zasobami treści Parku, odpowiadająca za kontakt z użytkownikami.

 1. Publikacja Parku – zatwierdzanie przez Centralę całości pierwszych prac wykonanych przez Opiekuna na treści Parku w boxach TOP, FOTO, TEMAT w celu jego prezentacji dla użytkownika końcowego. Park z ww. boxami staje się widoczny dla wszystkich użytkowników.

 1. ABCDE – Katalog ABCDE – katalog Parków, zarówno tych posiadających opiekuna jak i  bez opiekuna.

 1. Centrala – jednostka koordynująca i zarządzająca działaniem portalu = SIP sp.k.
  (opcja w przygotowaniu: formalnie za Centralą stoi Stowarzyszenie POI i firma SIP sp.k. oraz aktywny użytkownik poprzez swoje głosowania)

 1. Moderator – użytkownik EA działający w grupie na rzecz portalu EA i posiadający specjalne uprawnienia. Moderator nie jest reprezentantem Centrali.

 1. Kopie Centrali – wydzielone miejsce na stronach Centrali portalu EA, służące sprawdzeniu przez użytkownika, czy informacja, którą otrzymał od Centrali drogą e-mail, SMS i inną - została rzeczywiście przez Centralę opublikowana.

 1. Konto - prowadzone dla użytkownika przez SIP sp.k. pod unikalną nazwą (login lub/i e-mail). Jest ono zbiorem zasobów, które użytkownik dobrowolnie i  na własną odpowiedzialność gromadzi, a także informacji o jego działaniach w ramach EA.

 1. Rejestracja – procedura zakładania konta przez użytkownika.

 1. Profil – strona z danymi udostępnionymi przez użytkownika w procesie rejestracji lub edycji konta.

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad właściwego użytkowania portalu.

 1. SIP  – SIP sp.k. Standard for Information Presentation, spółka reprezentująca Centralę EA formalnie.

 1. Stowarzyszenie POI = Stowarzyszenie Portal Otwartej Informacji POI – docelowa reprezentacja Centrali EA. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, ale nie prowadzi aktywnej działalności do czasu zbudowania sprzęgającego oprogramowania z aktywnością EA.

 3. Zasady rejestracji użytkownika

 1.  Jeden fizyczny użytkownik może posiadać jedno konto. Stwierdzenie posiadania więcej niż jednego konta spowoduje usunięcie lub zablokowanie wszystkich kont należących do danego użytkownika i przekazania Parków Nazw, których był opiekunem, innym użytkownikom.

 1. Użytkownikami pasywnymi mogą być osoby w dowolnym wieku. Użytkownik pasywny przestaje nim być po procesie pełnej rejestracji i staje się użytkownikiem aktywnym.

 1. Użytkownikami aktywnymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych - szczególnie w przypadku, gdy chcą zarabiać w portalu EA.

 1. Młodzież i  dzieci powinny otrzymać login przy akceptacji opiekuna (opcja w przygotowaniu).

 1. (opcja w przygotowaniu) Użytkownikami  aktywnymi mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – na odrębnych warunkach w trakcie przygotowania, które poprzez akceptację tego regulaminu akceptują zmianę warunków współpracy.

 1. (opcja w przygotowaniu) Osoby fizyczne i prawne w celu rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu, nazwy kraju i regionu (województwa) oraz adresu e-mail.

 1.  (opcja w przygotowaniu) Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art.3.25, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w EA, może dokonać osoba, która jest upoważniona do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków użytkownika. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:

·        swojego imienia i nazwiska,

·        adresu e-mail,

·        numeru telefonu kontaktowego,

·        pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego,

·        numerów NIP i REGON,

·        adresu jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa),

·        nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w EA (login),

·        hasła (konta firmowe).

Rejestracja osób prawnych i firm odbywa się inną drogą niż za pomocą formularza rejestracyjnego on-line.

 1. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem/podmiotem rejestrowanym a SIP, której przedmiotem są usługi świadczone przez SIP w ramach EA na warunkach określonych w regulaminie.

 1. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.27, użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach EA, w szczególności: złożył ofertę współpracy, reklamy lub wystawił komentarz, ocenę, itp. W celu odstąpienia od umowy współpracy z portalem EA i SIP użytkownik zgłasza prośbę o usunięcie jego danych osobowych i loginu.

 1. SIP może uzależnić rejestrację lub korzystanie z EA przez użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 3.25 i 3.26.

 1. W wyniku prawidłowej rejestracji SIP tworzy dla użytkownika konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta (edycji swojego profilu) po podaniu w EA nazwy i hasła (logowanie).

 1. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie EA (edycja profilu). Zabrania się usuwania przez użytkownika danych, o których mowa w art. 3.5 i 3.6, w trakcie korzystania z usług EA, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy konta (loginu lub/i e-mail). Do każdego konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta firmowego osobom należycie upoważnionym przez użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne.

 

4. Zasady parkowania Nazw i utrzymywania Parków.

 1. Czas parkowania nazwy jest określony na:

a) 5 dni – poprzez otwarcie strony z pola oznaczonego przyciskiem
    [znajdź / publikuj]. Strona tak utworzona nie posiada opiekuna,

b) 30 dni – poprzez parkowanie bez kodu parkującego/rejestracyjnego:

- po upływie 30 dni nazwa i wszystkie dane będą automatycznie usunięte, a zostaną przedłużone o 30 dni, jeśli ktoś dokona zmiany na stronie Parku,

- po upływie 30 dni opiekun traci prawa do Parku Nazwy, a z tym możliwość edycji wybranych boxów, 

c) czas nieokreślony – poprzez parkowanie z kodem rejestracyjnym.

 1. Użytkownik w celu zaparkowania Nazwy na siebie musi wypełnić specjalny formularz parkowania nazwy dostępny na stronie EA.

 1. Aby zaparkować nazwę na czas nieokreślony, użytkownik musi wpisać jednorazowy kod aktywacji.

 1. Kod aktywacji lub ich pakiet użytkownik może zakupić lub otrzymać za darmo:

a)      po zakończonej osobistej rejestracji użytkownika,

b)      za zarejestrowanie się poleconego użytkownika, który podczas rejestracji wpisał nasz e-mail lub kliknął wcześniej w nasz link polecający,

c)      za zaparkowanie Nazwy poleconego użytkownika, który podczas rejestracji wpisał nasz e-mail lub kliknął wcześniej w nasz link polecający,

d)      za aktywację Parku Nazwy (pkt 5.27 proces publikacji Parku).

e)      link polecający – unikalny dla każdego zarejestrowanego użytkownika link, kierujący  do strony wprowadzającej EA. Link ten automatycznie pojawia się na profilu użytkownika, który pomyślnie przeszedł aktywację swojego konta. Umieszczając link polecający w treści e-maila lub na dowolnej stronie, możesz zaprosić innych do rejestracji w portalu EA, otrzymując dzięki temu darmowe kody aktywacji.

 1. Kod odbiera się z wiadomości wysłanej przez Centralę / SIP na adres kontaktowy e-mail użytkownika. Kod aktywacji wprowadza się na wskazanej stronie EA (pełne parkowanie Nazwy).

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich możliwych pól formularza i zaznaczenia właściwego przedziału wiekowego, dla którego gromadzona informacja może być dostępna. Ewentualną odpowiedzialność ponosi w tym względzie użytkownik parkujący nazwę (ostatnia opcja w formularzu).

 1. Zaparkowanie nazwy w EA nie wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek praw własności do zaparkowanej nazwy oraz Parku Nazwy oraz jest procesem i aktem czysto wirtualnym.

 1. Użytkownik poprzez zaparkowanie nazwy otrzymuje prawa zarządzania stroną Parku Nazwy.

 1. Dozwolone i niedozwolone parkowanie nazw: patrz pkt 6.51 i 6.52.

 1. Opiekun wielu nazw przyjmuje do wiadomości możliwość konieczności odstępowania zaparkowanych nazw (poprzez odsprzedaż na aukcji lub inną formę) w miarę upływu lat działania portalu w celu umożliwienia większej rzeszy użytkowników atrakcyjny udział w EA. Docelowo możliwe jest posiadanie jednej nazwy na jednego użytkownika. Niniejsza regulacja będzie wprowadzona z trzymiesięcznym uprzedzeniem Opiekuna Parku.

5. Zasady dla Opiekuna Parku Nazwy

44.  Opiekunem Parku staje się osoba, która przeszła pozytywnie proces publikacji Parku, po którym strona jego Parku wraz z wpisaną zawartością (dot. głównie boxów TOP, TEMAT, FOTO) ukazuje się publicznie. Pracownicy i moderatorzy Centrali sprawdzają, czy Park Nazwy zawiera dane opisowe odpowiadające tematowi Parku

 1. Aby opublikować Park, użytkownik musi wypełnić jedynie widok Parku Nazwy do ok. 70% w następujących boxach:

a)   wpisać Esencję Parku do 160 znaków.

b)  TOPlinki                = najlepsze linki w temacie

c)   FOTO opiekuna    = 6 x fotek w temacie

d)  TEMAT                = tekst wypełniający box w 80 % 

 1. Opiekunem Parku może być tylko osoba fizyczna. W przypadku prawnych podmiotów gospodarczych należy wskazać fizyczną osobę zarządzającą Parkiem Nazwy.

 1. Prawo do zarządzania Parkiem Nazwy nie może być przenoszone podczas trwania umowy SIP z użytkownikiem osobną umową skazującą użytkownika na oddanie praw do Parku w okresie późniejszym. Dotyczy pracodawców rejestrujących Nazwy na pracowników, którzy to pracownicy zobowiązani są odrębną umową do oddania nazwy Parku po zakończeniu zatrudnienia u pracodawcy.

 1. Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich lub przydzielonych mu z racji indywidualnych uprawnień usług świadczonych w ramach EA, musi się zalogować.

 1. Utrata praw zarządzania Parkiem nazwy może nastąpić na drodze:

a)      stwierdzenia kilku loginów dla jednego użytkownika,

b)      uzyskania niskiej wartości punktów z tytułu oceny Treści i Opiekuna Parku,

c)      naruszenia zaleceń netykiety,

d)      dopuszczenia się wyraźnej stronniczości w redagowaniu treści, zatajania oczywistych faktów i informacji w kontekście tematu Parku Nazwy,

e)      przejęcia strony osobistej (imię i nazwisko) przez jej nosiciela - dotyczy osób publicznych,

f)        monitów użytkowników i zgłaszanych nieprawidłowości w sprawie treści i zachowań opiekuna Parku,

g)      stwierdzenia umieszczania każdej formy reklamy lub pobierania opłat za reklamę na stronie Parku,

h)      innych nieprawidłowych działań burzących ogólnie przyjęte zasady społecznego współżycia i wspierania się,

i)        posiadania zdaniem użytkowników zbyt wielu zarejestrowanych i opublikowanych nazw w jakimś obszarze tematycznym, na które jest wyraźnie zgłaszany popyt wśród użytkowników. Dotyczy głównie firm parkujących setki nazw produktów, marek, nazw miejsc miejscowości, i innych .

  

6. Zasady dla Nazw, słów, fraz, tematów, tytułów = nazw Parków

 1. Nazwą może być cokolwiek, co istnieje w świecie wirtualnej przestrzeni komputera i Internetu, co da się opisać słowami, znakami klawiatury lub innymi systemami katalogowymi pozwalającymi na zorientowanie się w zasobach. 

 1. Dozwolone jest parkowanie nazw:

a)      będących w użyciu,

b)      w mianowniku liczby pojedynczej (ewentualnie l. mnogiej),

c)      tematy praktyczne, pomagające w realnym życiu.

 1. Niedozwolone jest parkowanie nazw:

a)      znaczeniowo już występujących w EA, które posiadają już opiekunów
(nie dotyczy słów bliskoznacznych np. „auto”, „samochód”),

b)    niebędących w użyciu - nie tworzymy nowych nazw, słów, terminów,

c)    żyjących osób z imienia i nazwiska – które naruszają osobiste spojrzenie na własną osobę poprzez ewentualne stronnicze osobiste skłonności i stosunek opiekuna – np. wskazujące na konkretną osobę, w tym również publiczną. Osoba publiczna i inna może uzyskać prawo do osobistego zarządzania stroną (również poprzez wykupienie praw) za porozumieniem centrali EA. Osoba taka uzyska prawa do zarządzania Parkiem, niezależnie od tego, kto inny jest już jej opiekunem. Oznacza to, że Opiekun Parku nazwy osobistości może się liczyć z przejęciem go przez użytkownika będącego opisywaną osobistością,

d)    słów zawiązanych z militaryzmem, zbrojeniami, począwszy od epoki broni palnej -modeli broni palnej, czołgi, samoloty, wyposażenia i innych, a także gier militarnych i z przemocą (nie dotyczy spraw konfliktów wojennych),

e)    słów i wyrażeń w odmianach gramatycznych innych niż mianownik liczby pojedynczej, z wyjątkiem słów używanych zwyczajowo w liczbie mnogiej, 

f)      przeciwieństw słownych np.:  niski / wysoki lub wklęsły – wypukły,

g)    słów wulgarnych, nazw i tytułów odnoszących się do czerpania korzyści lub wskazujących na rasizm, przemoc, destrukcję, terroryzm, zbrojenia, czarną magię, sekciarstwo i wykorzystywanie niewiedzy itp.,

h)    tytułów wymyślonych, prowadzących do zdezorientowania użytkowników lub żartów.

 1. Osoba, która odnosi się publicznie do istnienia EA (niezależnie czy posiada konto w EA czy nie), staje się punktem odniesienia i dla EA i z tego powodu może mieć osobisty publiczny Park nazwany od jej oficjalnego imienia i nazwiska lub firmy.

7. Zasady dla Treści stron = Parków

 1. Treść na stronie Parku nazwy jest zorganizowana w boxach - mniejszych jednostkach         organizacyjnych, wspierających proces sortowania informacji.

 1. Każdy Park opisuje inną nazwę i występuje 1 raz w EA.

 1. (opcja w przygotowaniu: za wyjątkiem tematów opisywanych inaczej przez kobietę i mężczyznę, rywalizującą grupę)

 1. Każdy użytkownik korzystający z EA wpisuje odpowiednie informacje do odpowiednich boxów oraz postępuje wg instrukcji obsługi i przeznaczenia boxów. Instrukcje są do znalezienia pod ikonką „(i)” lub „(?)” w belce boxów, w menu boxów lub ich wnętrzu.

 1. Treść strony może być oceniana.

 

8. Zasady zarabiania pieniędzy w portalu

 1. Portal jest w uruchomieniowej fazie beta i wszelkie poniższe wytyczne mają status informacyjny i niezobowiązujący. Instrukcje poza regulaminem są niezobowiązujące. Prosimy o wyrozumiałość.

 1. Użytkownik, jako Opiekun Parku, ma prawo zarabiać z tytułu pracy wkładanej w budowę Parku Nazwy w zależności od uzyskanych statystyk odwiedzalności, otrzymanych punktów i rodzaju komentarzy na zarządzanym przez niego Parku Nazwy oraz innych parametrów. Użytkownik ma prawo do udziału w dochodach z tytułu pozyskania reklamodawców i podmiotów gospodarczych będących płatnikami wobec EA.

 1. opcja w przygotowaniu: Do zadań Opiekuna Parku należą: wkład w rozwój Parku, jego kształtowanie, opiniowanie, zgłaszanie nieprawidłowości i innych czynności w portalu. Z tytułu takiej działalności Opiekun Parku zbiera punkty. Osobne postanowienia regulaminu określają obowiązujące stawki kwot, udziały i ilości punktów za poszczególne czynności.

 1. Użytkownik portalu EA akceptuje fakt, że zasady uzyskiwania dochodów/zarabiania oraz stawki są zmienne i mogą ulegać modyfikacjom w trakcie trwania użytkowania portalu. Na zasady uzyskiwania dochodów, stawki, punktację mają wpływ ustalenia Centrali i głosowania użytkowników.

 1.  W okresie uruchomieniowym EA stosowane będą regulacje pozwalające sprostać aktualnym możliwościom systemu i interesów finansowych użytkowników oraz sytuacji rynkowej, które to mogą ulegać szczególnie wyraźnym zmianom.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiennej regulacji płatności, polegającej na elastycznym dotrzymywaniu terminów płatności i wysokości kwot.

 1. Współzależne od Centrali EA sposoby zarabiania dla użytkownika:

a)      z tytułu opieki nad Parkiem Nazwy - użytkownik może otrzymać odpłatność za uzyskane punkty, jeśli uplasuje się oglądalnością swojego Parku w czołówce oglądalności wszystkich Parków EA. Na osobnych warunkach obliczany będzie dochód z tytułu sumy odwiedzalności jego Parków. Na wysokość dochodu mają wpływ oceny treści[ocen T] i opiekuna [Oceń O], 

b)      z tytułu samodzielnego pozyskania pierwszego reklamodawcy baneru graficznego na swój Park Nazwy. Udział użytkownika i Centrali wynosi 50%/50% kwoty przypadającej na 1 miesiąc rozliczeniowy, jednak nie większej niż 2000 zł (przy dłuższych kampaniach odpowiednio nie więcej niż: za 1 mc 2000zł, za 2 mc 1000 zł, za 3 mc 500zł za, 4 mc 250 zł i za 5 125zł). Reklamodawca jest zobowiązany do zgłoszenia się przy pierwszym kontakcie z EA poprzez formularz kontaktowy Opiekuna (wybór tematu: reklama/artykuł sponsorowany). Opiekun zgłasza fakt znalezienia reklamodawcy. Reklamodawca otrzyma 10% upustu z tytułu powiadomienia o umieszczeniu pierwszej edycji reklamy przez panel kontaktowy Opiekuna Parku,

c)      z tytułu samodzielnego pozyskania pierwszego reklamodawcy artykułu sponsorowanego na swój Park Nazwy. Udział użytkownika i Centrali wynosi 50%/50% kwoty przypadającej na 1 miesiąc rozliczeniowy, jednak nie większej niż 2000 zł (przy dłuższych kampaniach odpowiednio nie więcej niż: za 1 mc 2000zł, za 2 mc 1000 zł, za 3 mc 500zł). Reklamodawca jest zobowiązany do zgłoszenia się przy pierwszym kontakcie z EA i Opiekunem poprzez formularz kontaktowy Opiekuna i wybierając temat "reklama /artykuł sponsorowany".
Reklamodawca otrzyma 10% upustu z tytułu powiadomienia o umieszczeniu pierwszej edycji reklamy przez panel kontaktowy Opiekuna Parku,

d)      umieszczenie w TEMACIE obrazka sponsorowanego – udział użytkownika i Centrali wynosi 50%/50% kwoty przypadającej na 1 miesiąc rozliczeniowy, jednak nie większej niż 2000 zł (przy dłuższych kampaniach odpowiednio nie więcej niż: za 1 mc 2000zł, za 2 mc 1000 zł, za 3 mc 500zł). Reklamodawca jest zobowiązany do zgłoszenia się przy pierwszym kontakcie z EA poprzez formularz kontaktowy Opiekuna,

e)      Opiekun nie jest uprawniony do samodzielnego umieszczania reklamy tekstowej i graficznej w boxie TEMAT strony Parku Nazwy pod rygorem utracenia praw do zarządzania Parkiem, 

f)        (opcja w przygotowaniu: z tytułu pozyskania kolejnego reklamodawcy na oddzielnych warunkach, proszę pytać Centralę)

g)      z tytułu reklamy graficznej i tekstowej zleconej przez Centralę na stronie Parku Nazwy (na oddzielnych warunkach),

h)      /planowane/ znajdowanie linków do komercyjnych stron w temacie Parku, które zostaną opłacone wg tzw. płatności DUO (na oddzielnych warunkach),

i)        /planowane/ w zamian za otrzymywaną drogą e-mail reklamę użytkownik zbiera punkty wymienne na pieniądz.

 1. Niezależne od Centrali EA sposoby zarabiania - użytkownik może sam zadbać o reklamę na stronie swojego Parku, o ile nie wzbudzi tym uwag ze strony użytkowników:

a)      podczepienie linku do „oferta Opiekuna” w panelu Opiekuna związanej z tematem Parku. Funkcjonalność ta może być dokonana również w porozumieniu z reklamodawcą,

b)      (opcja w przygotowaniu) newsletter w temacie Parku do zainteresowanych np. aktualnościami w temacie Parku Nazwy, kontaktami Opiekuna, ofertami jego odwiedzających, znajomością tematu i udzielaniem odpowiedzi wymagających nakładu pracy,

c)      do odwołania!umieszczenie w TOPlinki linku sponsorowanego – jest to opcja przejściowa i może w każdej chwili ulec zmianie. O szczegółach tej opcji możesz dowiedzieć się w Aktualnościach Centrali EA i na e-mail,

d)      do odwołania!umieszczenie w FOTO obrazka reklamowego – jest to opcja przejściowa i może w każdej chwili ulec zmianie. O szczegółach tej opcji możesz dowiedzieć się w Aktualnościach Centrali EA i na e-mail,

e)      inne usługi odpłatne dla biznesu nieobjęte wymienionymi regulacjami niniejszego regulaminu.

 1. Niedozwolone formy reklamy:

a)      jakiekolwiek formy reklamy w ruchomym banerze tekstowym pod belką nazwy,

b)      jakiekolwiek formy reklamy w boxie Aktualności,

c)      jakiekolwiek formy reklamy w boxie Esencja,

d)  jakiekolwiek formy reklamy w boxie TEMAT oprócz uzgodnionych z Centralą: artykułu, linku i obrazka sponsorowanego,

e)      jakiejkolwiek formy reklamy w panelu Opiekuna, łącznie z jego awatarem i fotką (oprócz oferty Opiekuna),

f)        budowanie Parku Nazwy tylko w kontekście reklamy jednego produktu, usługi itp. i braku umieszczenia w Parku alternatyw np. artykułów konkurencyjnych oraz innych oczywistych wiadomości, pomagających użytkownikowi w znalezieniu poszukiwanej informacji.     

UWAGA: przekroczenie powyższych ograniczeń może przyczynić się do natychmiastowej utraty prawa do zarządzania Parkiem Nazwy.

9. Zasady dla podwykonawców, firm i mediów, reklamodawców.

 1. Udział firm w portalu jest odpłatny w całości EA. W części odpłatność ta jest dobrowolna, a jej uiszczenie jest pozostawione do decyzji i inicjatywy danej firmy. Mimo dobrowolności części opłat, jej wysokość może zostać ustalona oraz jej wysokość za dany miesiąc może być zmienna.

 1. Odpłatności obowiązkowe dla firm związane są z umieszczeniem reklamy graficznej w postaci banerów i tekstów sponsorowanych i innych działań koniecznych do przeprowadzenia przy udziale Centrali EA.

 1. Część z działań reklamowych może zostać dokonana bezpośrednio z Opiekunem Parku Nazwy.

 1. Istnienie Parku Nazwy w tematach oferowanych produktów, usług, marek oraz nazw firm i domen, które wskazują na konkretną firmę lub są domyślnie związane z jej ofertą (zwaną informacją firmową), jest odpłatne ale nie obowiązkowe. Umieszczanie informacji firmowej (w tym dozwolonej formy reklamy) w treści Parków EA (linki, fotki, teksty) jest odpłatne, ale nieobowiązkowe.

 1. Informacja firmowa umieszczana przez firmę lub innego użytkownika lub ją reprezentująca może być oznaczana specjalnymi ikonkami graficznymi  lub informacją tekstową (zwaną DUO – dobrowolnie uiszczona opłata), sygnalizującą o tym, czy dana informacja firmowa jest opłacona czy też nie. Zamiana ikonki „nieopłacona” na „opłacona” jest związana z uiszczeniem opłaty DUO.

 1. Stawki opłaty  DUO są zmienne i zależą od różnych parametrów. W okresie startowym EA są to indywidualnie ustalane opłaty.

 1. Kontakt podmiotów gospodarczych z Centralą EA w jego każdej formie może być publikowany i/lub streszczany w Internecie.

 1. Przy składaniu ofert współpracy należy wziąć pod uwagę etapy rozwoju współpracy
  i pierwszą ofertę sformułować w miarę ogólnie. W przypadku jej opublikowania unikniemy zbędnych komentarzy i pytań ze strony użytkowników portalu EA.

 1. Oferty współpracy powinny uwzględniać oczywisty interes użytkowników portalu EA i umożliwiać im, zarówno na etapie negocjacji jak i w późniejszym etapie, wgląd w szczegóły organizacyjne i finansowe. Dotyczy to również umów o reklamę.

 1. Reklamodawca otrzyma 15% upustu z tytułu powiadomienia o umieszczeniu pierwszej edycji reklamy przez panel opiekuna Parku.

 1. Kontakt dziennikarzy jest możliwy ze wskazaniem przekazania kopii nagrania do siedziby Centrali EA lub przekazania jego pełnego zapisu w formie zmodyfikowanej na potrzeby publikacji w Interecie. Portal eaaaa.info jest wydawnictwem elektronicznym.

10.  Postanowienia końcowe.

 1. Okres uruchomieniowy beta, trwający 1 rok, może ulec zmianie.

 2. Z powodów technicznych portal może nie ukazywać się w sieci, za którego skutki nie ponosimy odpowiedzialności.

 3. Portal EA może być wyłączany raz na rok na czas 48 godzin po uprzedzeniu.

 4. Regulamin jest w trakcie opracowywania i może ulec zmianie.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do nieponoszenia żadnych konsekwencji z tytułu niniejszego regulaminu i działania portalu EA.

 6. W sprawach nieuregulowanych prosimy o kontakt i złożenie stosownej pisemnej propozycji do zaakceptowania.